ម៉ាស៊ីនសមុទ្រ និងប្រអប់លេខ

ម៉ាស៊ីនសមុទ្រ weichai WD10C300-21 សម្រាប់ទូក